Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez portal alleBadanie.pl

§1. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem Serwisu www.alleBadnie.pl (zwanego dalej: „Serwisem” lub „Portalem”) jest Usługodawca Grupa Integrator sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu przez Użytkowników i Korzystających.
 3. Regulamin jest udostępniony Użytkownikom i Korzystającym nieodpłatnie za pośrednictwem Strony Internetowej, w formie, która umożliwia pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalenie Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik i Korzystający.
 4. Informacje zawarte na portalu alleBadanie.pl nie mogą być reprodukowane i powielane w jakikolwiek sposób bez wyraźnego pisemnego zezwolenia właściciela portalu alleBadanie.pl, dla podmiotu chcącego podjąć takie działania.
 5. Zakaz ust. 4 nie dotyczy wykorzystywania przez osoby fizyczne np. Korzystających, na własne cele prywatne i niezarobkowe, informacji zawartych w Serwisie zarówno dotyczących Placówek i Profesjonalistów jaki i warunków i zasad świadczonych przez nich usług, o ile informacje te są powielane bez modyfikacji, w formie graficznej prezentowanej na Portalu lub/i z zaznaczeniem źródła tj. portalu alleBadanie.pl.
 6. Wszelkie prawa autorskie dotyczące nazwy Serwisu www.alleBadanie.pl, wyglądu graficznego, oprogramowania, bazy danych i elementów graficznych stron, które zostały udostępnione Użytkownikom i Korzystającym przez Serwis podlegają ochronie prawnej i są własnością Usługodawcy.
 7. Usługodawca świadczy swoje Usługi na podstawie niniejszego Regulaminu.
 8. Regulamin jest wiążący dla Użytkownika i korzystającego bez konieczności zawierania odrębnej umowy.
 9. Definicje:
  1. Usługodawca  - Grupa Integrator sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, kod pocztowy 50-541 przy Al. Armii Krajowej 8c/3, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, zwany również „Administratorem Danych lub Administratorem Serwisu”
  2. Serwis  –  serwis www prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: http://www.alleBadanie.pl
  3. Baza danych –zestawienie zawierające informacje o Profesjonalistach i Podmiotach medycznych oraz o zakresie i warunkach świadczonych przez nich usług.
  4. Korzystający – osoba fizyczna, która jest odbiorcą informacji zawartych w serwisie. Korzystający posiada dostęp do informacji o Profesjonalistach i Podmiotach medycznych bez konieczności logowania.
  5. Użytkownik  – podmiot gospodarczy lub osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, którzy przez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskują za pośrednictwem swojego konta dostęp do usług oferowanych przez Usługodawcę.
  6. Profesjonalista – Użytkownik, będący lekarzem, dentystą, wykonujący działalność leczniczą, w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej; psychologiem, fizjoterapeutą, położną, położnikiem, dietetykiem, terapeutą, a także weterynarzem oraz inni nie wymienieni powyżej wykonujący samodzielnie (osobiście) czynności medyczne i paramedyczne lub świadczący samodzielnie (osobiście) usługi medyczne lub inne związane ze zdrowiem.
  7. Przedsiębiorstwo podmiotu medycznego (Przedsiębiorstwo) – Użytkownik, będący podmiotem leczniczym (np. Przychodnia lub Ośrodek Zdrowia), podmiot gospodarczy - Apteka, Medyczne Laboratorium, Placówka Opiekuńcza lub Pomocy Społecznej, Szpital, Klinika; inne nie wymienne powyżej podmioty świadczące usługi z zakresu ochrony zdrowia, dostarczające sprzęt ochrony i monitoringu zdrowia;
  8. Placówka medyczna (Placówka) – miejsce wykonywania świadczeń medycznych przez Profesjonalistę lub Przedsiębiorstwo podmiotu medycznego.
  9. Właściciel konta – status nadawany Użytkownikowi, który jest osobą upoważnioną do zarządzania informacjami o Profesjonaliście lub Podmiocie medycznym, umieszczanymi na Profilu .
  10. Profil, (Firma) – zbiór informacji pochodzących i wprowadzonych przez Użytkownika lub w określonych przypadkach pochodzących i wprowadzonych przez administratora/właściciela Serwisu, dotyczący Firmy oraz  Placówek medycznych Użytkownika.
  11. Opinie – wpisy powiązane z profilem użytkownika na temat Profesjonalisty lub Podmiotu medycznego umieszczone na Portalu przez Użytkownika.
  12. Konto  – oznacza indywidualny panel Użytkownika, uruchomiony po przejściu procedury rejestracyjnej, potwierdzający fakt bycia Użytkownikiem, z którego wynika możliwość dostępu do określonych usług po podaniu loginu i hasła.
  13. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polega na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie usługobiorcy – Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron.
  14. Pakiet – zbiór funkcjonalności udostępnionych Użytkownikowi w ramach administrowania swoim kontem lub informacjami. 

§2. Rodzaje i zakres Usług

 1. Usługodawca świadczy następujące Usługi:
  1. umożliwia Użytkownikom za pośrednictwem Konta dostęp do Profili placówek medycznych
  2. umożliwia Użytkownikom publikowanie informacji i opinii o prowadzonych przez siebie Placówkach medycznych, 
  3. umożliwia Użytkownikom korygowanie informacji o sobie, o Firmie lub prowadzonych przez siebie Placówkach medycznych,
  4. umożliwia Korzystającym bezpłatne zapoznanie się z informacjami zawartymi na portalu www.alleBadanie.pl
  5. udostępnia wyszukiwarkę Placówek medycznych,
  6. udostępnia porównywarkę cen usług medycznych.
 2. Informacje o Placówkach medycznych publikowane są na portalu w formie zestawienia lub/i wizytówki.
 3. Informacje o Placówkach medycznych są widoczne dla wszystkich Korzystających bezpłatnie. Usługodawca może zablokować dostęp do pewnego zakresu danych lub informacji podanych przez Użytkownika.
 4. Usługodawca nie udostępnia Korzystającym danych o Użytkowniku, które Użytkownik wprowadził na swoim koncie w obszar widoczny tylko dla Administratora portalu.
 5. Miejsce Placówki medycznej na liście zwrotnego wyniku wyszukiwania lub porównania jest uzależnione od wybranego przez Korzystającego parametru lub kryterium wg jakiego chce on dokonać wyszukania lub porównania.
 6. Dostęp do usług Serwisu dla Korzystających jest bezpłatny.
 7. Od Użytkowników nie są pobierane opłaty za rejestrację oraz publikowanie podstawowych informacji teleadresowych o Placówkach medycznych. W pozostałym zakresie dostęp dla Użytkowników jest płatny.
 8. Informacja o usługach płatnych i opłatach do jakich wnoszenia zobowiązani są Użytkownicy oraz zasadach ich naliczania podana jest w cenniku usług serwisu, który stanowi integralny załącznik do niniejszego regulaminu. Cennik jak i regulamin jest dostępny na stronach www portalu.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych usług świadczonych w ramach Serwisu i jednocześnie zobowiązuje się poinformować o zmianach odpowiednio wcześniej w drodze zamieszczenia informacji na stronie www.alleBadanie.pl

§3. Warunki świadczenia usług

 1. Warunkami technicznymi korzystania z Usług są:
  1. dostęp do sieci Internet,
  2. posiadanie konta e-mail,
  3. przeglądarka internetowa, jedna z następujących: Firefox, Chrome, Safari, IE, Opera, zaktualizowana do najnowszej wersji.
 2. Zalogowany do konta Użytkownik może ponadto:
  1. dodawać i poprawiać informacje o sobie (dane teleadresowe, informacje o Podmiocie medycznym lub Profesjonaliście, polecane usługi);
  2. wprowadzać ceny usług świadczonych przez siebie,
  3. dodawać nowe usługi medyczne,
  4. zgłaszać nadużycia.
 3. Logowanie jest dostępne po zarejestrowaniu i zweryfikowaniu Użytkownika przez Usługodawcę. Logowanie następuje poprzez podanie loginu oraz hasła Użytkownika, ustalanego podczas procesu rejestracji.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia świadczenia Usług w związku z modernizacją lub przebudową Serwisu albo z pracami konserwatorskimi systemu teleinformatycznego.
 5. Usługodawca nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych.

§4. Profile placówki należące do Profesjonalistów, zweryfikowane Profile

 1. Nowe Profile placówek są zakładanie przez Administratora Serwisu lub przez Użytkownika.
 2. Utworzenie nowego Profilu placówki przez Profesjonalistę wymaga podania co najmniej podstawowych informacji o Firmie i Placówce medycznej, dla których zakładany jest Profil i przejście procesu weryfikacji.
 3. Podstawowe informacje o Placówce mogą obejmować: tytuł zawodowy oraz imię i nazwisko Profesjonalisty, województwo, miasto prowadzenia praktyki i kategorię Profesjonalisty, a także dane adresowe i kontaktowe miejsca przyjmowania pacjentów.
 4. Użytkownik będący Profesjonalistą w ramach jednego konta posiada jeden Profil firmy i placówek, którymi administruje. Niedozwolone jest utworzenie wspólnego Profilu dla kilku Profesjonalistów, którzy nie działają w ramach Przedsiębiorstwa podmiotu medycznego.
 5. Każdy Profesjonalista może utworzyć nowy Profil lub przejąć Profil Placówki założony przez Administratora. W tym celu musi przejść proces weryfikacji i dokonać rejestracji.
 6. Na Profilu zweryfikowanym Właściciel konta otrzymuje dodatkowe uprawnienia bezpłatne lub płatne, a w szczególności może:
  1. edytować informacje o sobie oraz dane teleadresowe,
  2. umieścić swój logotyp,
  3. dawać informacje o świadczonych przez siebie usługach medycznych,
  4. dodawać ceny świadczonych przez siebie usług medycznych.
  5. dodawać informacje o godzinach przyjęć,
  6. dodawać inne informacje przeznaczone dla Pacjentów/Klientów
 7. Profesjonalista może zamieszczać swoje logo, którym posługuje się do wyróżnienia i oznaczenia swojej praktyki do którego używania posiada prawo.
 8. Profesjonalista zamiast logotypu może umieścić swoje własne zdjęcie. Jednocześnie tym samym wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie jego własnego wizerunku, zamieszczonego przez niego na Serwisie. Zezwala się, ze względu na cechy formatu cyfrowego, na retusz fotografii, pod warunkiem, że będzie on polegał na zastosowaniu korekty globalnej, która polepsza jakość (np. nasycenie, kontrast). Nie zezwala się natomiast na stosowanie zabiegów selektywnych w celu dodawania lub odejmowania elementów, łączenia kilku fotografii, lub zmiany jej oryginalnej kompozycji. Zabronione jest również zamieszczanie zdjęć o zabarwieniu pornograficznym lub nielicujących z profesjonalnym charakterem Serwisu.
 9. Zdjęcie nie spełniające powyższego kryterium może zostać usunięte przez Usługodawcę bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Profesjonalisty o tym fakcie.
 10. Zabrania się zamieszczania zdjęć innych osób, a także wszelkiego rodzaju tworów graficznych, innych niż własne logo lub własne zdjęcie.
 11. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania informacji, a opublikowane usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość.

§5. Profile należące do Podmiotów medycznych, zweryfikowane Profile

 1. Nowe Profile placówek są zakładanie przez Administratora Serwisu lub przez Użytkownika.
 2. Utworzenie nowego Profilu placówki przez Użytkownika będącego Podmiotem medycznym wymaga podania co najmniej podstawowych informacji o Firmie i Placówce medycznej, dla których zakładany jest Profil i przejście procesu weryfikacji.
 3. Podstawowe informacje o Podmiocie medycznym obejmują: nazwę placówki medycznej, kategorię placówki, miasto, a także dane adresowe i kontaktowe.
 4. Użytkownik będący Podmiotem medycznym w ramach jednego konta posiada jeden Profil firmy i placówek, którymi administruje.
 5. Każda Użytkownik będący Podmiotem medycznym może utworzyć lub potwierdzić dotychczasowy Profil swojej Placówki założony przez Administratora. W tym celu musi przejść proces weryfikacji i dokonać rejestracji.
 6. Na zweryfikowanym profilu, Właściciel konta otrzymuje dodatkowe uprawnienia bezpłatne lub płatne, a w szczególności może:
  1. edytować informacje o Podmiocie medycznym,
  2. umieścić logotyp placówki,
  3. dodawać informacje o świadczonych przez siebie usługach medycznych,
  4. dodawać ceny świadczonych przez siebie usług medycznych,
  5. dodawać informacje o godzinach przyjęć,
  6. dodawać inne informacje przeznaczone dla Pacjentów/Klientów.
 7. Właściciel konta może zamieszczać jedynie logotyp administrowanej przez siebie placówki. Jednocześnie wyraża zgodę na rozpowszechnianie i publiczne udostępnianie tego logotypu, zamieszczonego przez siebie w Serwisie.
 8. Logotypy nie spełniające powyższego kryterium może zostać usunięte przez Usługodawcę bez ostrzeżenia i konieczności powiadomienia Administratora o tym fakcie.
 9. Zabronione jest umieszczanie zdjęć i innych znaków graficznych  nielicujących z charakterem Serwisu.
 10. Usługodawca ma prawo odmówić opublikowania informacji a opublikowane usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość.

§6. Warunki umieszczania listy usług medycznych i cen usług medycznych.

 1. Nazwy Usług medycznych zamieszczone na portalu, są nazwami sugerowanymi i przyjętymi jedynie przez portal, na potrzeby tylko tego portalu.
 2. Nazwy usług nie odnoszą się do żadnej oficjalnej definicji danej usługi medycznej, są jedynie powszechnie używanymi zrozumiałymi dla pacjentów określeniem usług.
 3. Lista usług może zawierać usługi powiązane w pakiet – pakiet usług (np. konsultacje kardiologiczne +EKG).
 4. Użytkownik tworząc listę świadczonych przez siebie usług, w oparciu o zaproponowaną przez Portal listę usług, wybiera te, które najbardziej są zbliżone nazwą do świadczonych przez nie usług.
 5. Wybrane przez Użytkownika usługi, będą widoczne dla wszystkich Korzystających z portalu.
 6. Użytkownik, dla świadczonych przez siebie usług medycznych może zaproponować nazwę inną, niż sugerowana przez portal. Można to zrobić w drodze zgłoszenia nazwy usługi do administratora portalu. Zatwierdzenie nazwy przez administratora powoduje, że nazwa usługi, zostanie dodana do istniejącej listy usług portalu.
 7. Użytkownik, zalogowany do swojego konta, może dodawać ceny za jakie dana usługa jest przez niego świadczona dla ogółu Pacjentów, w każdym czasie, dla każdego pacjenta, bez dodatkowych warunków (np. zniżki ze względu na wiek, okres) – cena standardowa. Dodawanie cen jest dobrowolne.
 8. Podawana cena, dotyczyć może jedynie pojedynczej usługi umieszczonej na liście usług portalu. W przypadku gdy Użytkownik świadczy usługi również w pakiecie - oddzielnie podaje ceny standardowe usług pojedynczych i ceny pakietu usług. Dotyczy to szczególnie sytuacji, w których ceny usług powiązanych w pakiecie są obniżone w stosunku do cen za usługi świadczone każda z osobna.
 9. W przypadku gdy cena za określoną pojedynczą usługę jest różna ze względu na dodatkowe parametry, których nie uwzględnia portal (np. określony lekarz, określone godziny, dni), powinna być wprowadzona cena najniższa, za jaką świadczona jest dana usługa. Nie dotyczy to „usług polecanych” czy rabatów cenowych.
 10. W przypadku gdy na usługę wprowadzony jest „Rabat cenowy” (np. czasowy lub dla określonej grupy klientów), oferta z rabatem może być pokazana jedynie w części dotyczącej „usług polecanych”, z wyraźnym oznaczeniem, że cena uwzględnia rabat. Za cenę usługi objętą rabatem uznaje się cenę usług wprowadzoną przez Użytkownika na pewien okres czasu lub dla określonej grupy pacjentów, która odbiega wysokością od ceny stosowanej trwale dla ogółu Pacjentów danej Placówki.
 11. Niedopuszczalne jest wprowadzanie cen niezgodnych z własnym aktualnym cennikiem lub cen za usługi, które nie są świadczone przez Użytkownika.
 12. Usługi medyczne i ich ceny zgodnie z zasadami opisanymi powyżej, mogą być dodane do Profilu Placówki, przez Administratora serwisu.

§7. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług

 1. Zawarcie umowy o świadczenie przez Usługodawcę usług Użytkownikowi następuje poprzez rejestrację dokonaną przez Użytkownika w Serwisie i aktywację Konta.
 2. Rejestrując Konto Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.  
 3. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu, Użytkownik powinien zawiadomić Usługodawcę o cofnięciu zgody wysyłając informację o tym na jego adres email. Konsekwencją cofnięcia zgody będzie zablokowanie Użytkownikowi dostępu do jego konta, zakończenie świadczenia dla niego usług, a w szczególności brak możliwości edytowania przez niego Profili placówek. Od tego momentu kontem zarządza Administrator portalu.
 1. W celu rejestracji przedstawiciel Użytkownika wypełnia formularz zamieszczony na stronie: http://www.allebadanie.pl/Account/Register
 2. Usługodawca zapewnia Użytkownikom dostęp do jego własnych danych oraz umożliwia ich poprawianie i uzupełnianie. Usługodawca nie udostępnia danych zastrzeżonych przez Użytkownika  bez jego zgody osobom trzecim, chyba że są one powszechnie znane lub dostępne lub zażąda tego uprawniony organ.
 3. Właścicielem Konta może stać się każdy Użytkownik, który w procesie weryfikacji dodatkowo potwierdzi swoje uprawnienia do administrowania Profilem placówki lub placówek.
 4. W przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności wprowadzonych przez Użytkownika danych, Usługodawca może zażądać przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te dane.
 5. Poprzez rejestrację w Serwisie i aktywację Konta Użytkownik, Profesjonalista lub Podmiot medyczny:
 1. Zabrania się udostępniania swojego Konta innym podmiotom.
 2. Zabrania się korzystania z Kont należących do innych Użytkowników.
 3. Po rejestracji i pierwszym zalogowaniu Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 4. Użytkownik, może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Konta z pakietem bezpłatnym wysyłając informację do Administratora. Rezygnacja nie powoduje usunięcia Profilu jego placówki lub placówek Użytkownika oraz nie powoduje usunięcia informacji o Użytkowniku.
 5. Rozwiązanie umowy może nastąpić przez pisemne oświadczenie złożone drugiej stronie, wysłane na adres email lub pocztą tradycyjną. Rozwiązanie umowy nie powoduje usunięcia Profilu placówki lub placówek Użytkownika oraz nie powoduje usunięcia informacji o Użytkowniku.
 6. Rezygnacja lub Rozwiązanie umowy powoduje zablokowanie Użytkownikowi dostępu do konta.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do konta, jeżeli działanie Użytkownika jest niezgodne z prawem, regulaminem lub godzi w wizerunek Serwisu.
 8.  Usługodawca zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia, w tym finansowe, względem Usługodawcy.

§8. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 3. Usługodawca wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z Serwisu i udostępnianych przez niego usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w nim informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem Serwisu produkty i usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.
 4. Usługodawca nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów bezpłatnych oraz za należytą jakość towarów i usług bezpłatnych. Nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem Serwisu, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.
 5. Odpowiedzialność Usługodawcy za należytą jakość towarów i usług odpłatnych określają przepisy szczególne, stanowiące podstawę świadczeń odpłatnych.
 6. Właściciel Portalu nie reprezentuje świadczeniodawców usług medycznych (Profesjonalistów i Podmiotów medycznych), nie pośredniczy w świadczeniu tych usług Korzystającym oraz w żaden sposób nie gwarantuje Korzystającym, że usługi medyczne:
  1. są świadczone przez świadczeniodawców umieszczonych na portalu,
  2. zostaną wykonane prawidłowo,
  3. zostaną wykonane za cenę podaną na portalu,
  4. zostaną wykonane w zakresie i na zasadach podanym na portalu.
 7. Korzystający z informacji podanych na portalu, każdorazowo powinien je zweryfikować i sprawdzić we własnym zakresie i nie powinien traktować zawartych na nim informacji jako jedynego źródła do podejmowania decyzji o wyborze świadczenia i podmiotu świadczącego usługi medyczne. Decyzje podejmowane przez Korzystającego na podstawie informacji z Portalu, są jego własnymi i autonomicznymi decyzjami, za które w przypadku poniesionej szkody samodzielnie ponosi odpowiedzialność.
 8. Właściciel Portalu nie odpowiada za merytoryczną wartość porad umieszczonych na portalu, za podane ceny usług, koszty obsługi, nazewnictwo użyte do określenia świadczonych usług. Wszelkie Informacje są jedynie przykładowe, mają ułatwić poznanie szacunkowych kosztów usług i nie stanowią podstawy do żądania jakichkolwiek roszczeń od właściciela portalu w przypadku ich niezgodności ze stanem faktycznym.
 9. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu w całości albo w części.
 10. W przypadku otrzymania przez Usługodawcę urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwienia mu dostępu do tych danych, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika (Podmiotu medycznego lub Profesjonalisty) za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

§9. Polityka prywatności

 1. Administrator informuje, iż podczas korzystania z Serwisu alleBadanie.pl w komputerze Korzystającego, Placówki lub Profesjonalisty zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane "cookies". Instalacja plików jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi. W plikach "cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisów internetowych, w szczególności tych wymagających autoryzacji. 
 2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Korzystającego, Placówki lub Profesjonalisty. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe. 
 3. Korzystający, Placówka oraz Profesjonalista zobowiązują się do korzystania z Serwisu alleBadanie.pl zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami etykiety. 
 4. W ramach Serwisu alleBadanie.pl Korzystającemu udostępniana jest możliwość geolokalizacji wyników wyszukiwania wraz z podaniem informacji na Mapie polegająca na określeniu pozycji geograficznej Korzystającego w momencie korzystania przez niego z Wyszukiwarki celem dopasowania wyników wyszukiwania do jego aktualnej lokalizacji w przypadku nie podania tejże lokalizacji w oknie Wyszukiwarki. Geolokalizacja dokonywana jest wyłącznie za uprzednią zgodą Korzystającego, w oparciu o ustawienia przeglądarki i ma na celu wyświetlanie wyników wyszukiwania Wyszukiwarki Profesjonalisty lub Placówki dla zinterpretowanego miasta. W celu wyłączenia działania geolokalizacji konieczne jest wyczyszczenie cache’a przeglądarki (dane przeglądarki) celem usunięcia plików cookie z komputera. 
 5. Aby usunąć pliki cookie z przeglądarki Firefox: Z menu „Narzędzia” należy wybrać „Wyczyść historię przeglądania”. Na liście szczegółów należy zaznaczyć pole „Ciasteczka” i kliknąć przycisk „Wyczyść teraz”.         
 6. Aby usunąć pliki cookie z przeglądarki Internet Explorer: Z menu „Narzędzia” należy wybrać „Usuń historię przeglądania”. Na liście należy zaznaczyć pole „Pliki cookie” i kliknąć przycisk „Usuń”.
 7. Aby usunąć pliki cookie z przeglądarki Opera: w opcjach przeglądarki należy wejść na zakładkę „Dla zaawansowanych” i kliknąć przycisk „Wyczyść dane przeglądarki”. Należy zaznaczyć pole „Usuń pliki cookie i inne dane witryn” i kliknąć przycisk „Wyczyść dane przeglądarki”.
 8. W Google Chrome w menu Narzędzia znajduje się opcja Wyczyść dane przeglądania. Umożliwia ona usunięcie plików cookie oraz innych danych witryn i wtyczek, w tym danych zapisanych na urządzeniu przez program Adobe Flash Player (czyli tzw. plików cookie Flasha).

 

§10. Tryb zgłaszania zastrzeżeń i postępowania reklamacyjnego

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z jego funkcjonowaniem.
 2. Zastrzeżenia, a także uwagi, sugestie i błędy zgłasza się Usługodawcy za pomocą poczty elektronicznej.
 3. Odpowiedzi na zgłoszenia będą udzielane na adres poczty elektronicznej Użytkownika - Placówki lub Profesjonalisty.
 4. Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu, problemy związane ze świadczonymi usługami w ramach Serwisu, mogą być reklamowane przez Użytkownika w terminie 14 dni, poprzez zgłoszenie tego na adres: reklamacje@allebadanie.pl
 5. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia. Jeżeli termin ten nie będzie mógł być dotrzymany, Usługodawca powiadomi przed jego upływem o przyczynach opóźnienia i wyznaczy kolejny termin.
 6. Usługodawca zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu, jego załączników lub przepisów prawa.
 7. Prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej przysługuje po wyczerpaniu trybu postępowania reklamacyjnego.

§11. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o takiej zmianie na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.
 2. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie adresu poczty elektronicznej, do którego nie ma dostępu, w szczególności adresu nieprawidłowego lub należącego do innego podmiotu oraz wynikające z tego faktu skutki w postaci nieotrzymania powiadomienia określonego w ust. 1.
 3. Prawem właściwym regulującym stosunki pomiędzy stronami jest prawo polskie.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
 5. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających ze świadczenia Usług jest sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.